Přednášející

Kristine Paranica

Kristine Paranica, J.D., je členkou Institutu pro studium transformace konfliktu. Předtím, než přešla k práci ombudsmanky, vedla 17 let Tranformativní mediační centrum, kde uplatňovala transformativní teorii a praktikovala konfliktní koučing, mediaci a dialog. Publikovala kapitolu ve Sourcebooku ISCT, v časopise North Dakota Law Review a další drobné články. Po mnoho let podporovala rozvoj ISCT a jeho školení a programů. V současné době je organizační ombudsmankou na Státní univerzitě v Severní Dakotě a v Mezinárodní asociaci ombudsmanů (IOA) pak působí jako předsedkyně výboru pro zapojení členů a v posledních 9 letech byla členkou výboru pro profesní rozvoj a výboru pro konference. Se svým manželem Grantem žije v Grand Forks v Severní Dakotě a má dospělé děti.


Přednáška:

Transformace pracoviště s ombudsosobou v organizaci

Pokud hledáte zaměstnání, kde využijete své dovednosti v oblasti mediace, koučování konfliktů a dialogu, můžete zvážit jednu z nejrychleji rostoucích oblastí naší práce: Organizační ombudsman. V této přednášce bude Kristine Paranica hovořit o svých zkušenostech s prací ombudsmana ve vysokoškolském a jiném prostředí a o možnostech využití našich dovedností jako ombudsmanů po celém světě.


Workshop:

Transformativní koučování konfliktů


Erik Cleven

Erik Cleven je profesorem na katedře politologie na Saint Anselm College, kde vyučuje kurzy mezinárodních vztahů a srovnávací politiky. V současné době je spolu s Judith A. Saulovou editorem připravovaného sborníku o transformativním dialogu, který zahrnuje příspěvky mnoha odborníků z praxe spojených s ISCT.
Kniha s názvem Co-Creating Conversations: Transformative Dialogue in Organizations and Communities vyjde v nakladatelství Rowman and Littlefield v roce 2024 jako součást řady ACR Practitioner's Guide Series. Pracuje také na výzkumném projektu s Angelou Garciou z Bentley University, jehož cílem je prozkoumat způsob, jakým facilitátoři využívají klíčové transformativní dovednosti reflexe a shrnutí. V neposlední řadě pracuje na knize o filozofii dialogu, která se bude zabývat důsledky myšlení Emmanuela Levinase a několika dalších myslitelů, jejichž dílo je pro dialog relevantní. Erik má rozsáhlé zkušenosti s dialogem v postkonfliktním prostředí na Balkáně a ve východní Africe a společně s Judith A. Saul vedl školení o transformativním dialogu v Keni, Jordánsku, Norsku, Nizozemsku a Spojených státech.


Přednáška:

Vztahový a dialogický svět: Základy transformativní praxe

V této přednášce se Erik bude věnovat dvěma tématům, kterým vědci a praktici zajímající se o transformativní praxi věnují málo pozornosti. Nejprve se bude zabývat tím, co může znamenat zastávat vztahový pohled na svět. Transformativní praktici často říkají, že transformativní praxe staví na vztahovém světonázoru, ale často mají problém formulovat, co to znamená kromě konstatování, že lidé jsou v zásadě sociální bytosti. Erik se zde při hledání odpovědi na tuto otázku zaměří na to, co kniha The Promise of Mediation nazývá "morálními dialogickými filosofy". Dále se bude zabývat tím, jaké důsledky může mít vztahový světonázor pro ty, kdo se chtějí zapojit do dialogu. Jak nejlépe chápat dialog? Většina transformativních prací se zaměřuje na roli intervenujícího a kromě vzdělávacích modulů Efektivní reakce na konflikt se jen málo diskutuje o tom, co může zapojení do dialogu obnášet.

Judy Saul

Judith A. Saul má více než tři desetiletí zkušeností s mediací, facilitací a vzděláváním. Je fellow a bývalou členkou správní rady Institutu pro studium transformace konfliktů (Institute for the Study of Conflict Transformation) a prostřednictvím tohoto institutu je certifikovaným transformativním mediátorem (Certified Transformative Mediator). Judy založila a více než 25 let vedla komunitní mediační centrum v Ithace ve státě New York, kde navrhovala a realizovala základní výcvik v mediaci i výcvik pro pokročilé, programy koučování a hodnocení mediátorů. Má rozsáhlé zkušenosti s mediací mezilidských sporů, plánováním a facilitací organizačních a komunitních dialogů a školením a koučováním mediátorů. S kolegy z institutu vyvinula metodu Transformativní dialog, která aplikuje vztahový rámec na dialogové procesy probíhající v konfliktních komunitách, včetně těch, které zažily etnické a politické konflikty. Judy školila na národní i mezinárodní úrovni v oblasti transformativní mediace a transformativního dialogu.


Přednáška:

Předpoklady transformativní praxe 2.0

Základní premisy jsou již po desetiletí základem transformativního přístupu ke konfliktům. Za třicet let od jejich formulování se však svět změnil. Stal se složitějším a rozmanitějším, zejména v sociální oblasti. Původní soubor premis zahrnující pochopení účinků konfliktní interakce na jednotlivce a jejich schopnosti osobní autonomie i empatie vůči druhému již plně nevysvětluje mnoho jevů v současném světě. Judy nabídne první výsledky mnohaleté práce na premisách, které si vyžádala praxe transformativního dialogu při řešení skupinových, organizačních, mezietnických a národnostních konfliktů. Nové premisy odrážejí zakotvenost ve strukturách a mocenských vztazích, otázky identity a porozumění tomu, jak lidé fungují ve skupinách.

Basia Solarz

Basia Solarz, MAdED, PCC má více než 25 let zkušeností s vedením obtížných rozhovorů ve školství, na pracovišti a v komunitách. Působila jako konzultantka pro komunikaci a kompetence v oblasti konfliktů v oceňovaném programu řešení konfliktů ve společnosti Nova Scotia Health, kde nabízela koučování v oblasti konfliktů, mediaci a vzdělávací služby. Jako certifikovaná transformativní mediátorka a členka Institutu pro studium transformace konfliktů se Basia zajímá zejména o morálně-etické rozměry konfliktů a také o propojení vzdělávání dospělých a transformativního přístupu k práci s konflikty. Spoluzakládala Virtuální institut ISCT a je svolavatelkou TCC Lab, explorativního projektu, v jehož rámci se svými kolegy z ISCT rozvíjí hlubší porozumění tomu, co znamená aplikovat transformativní principy a předpoklady do praxe koučování v konfliktech. Basia je zakladatelkou a prezidentkou společnosti Braver Path Coaching, Consulting, and Facilitation.


Přednáška:

Direktivní impulsy a rozhodnutí, která děláme namísto našich klientů (panelová diskuse)

Sledování sebe sama a udržení cíle transformativní praxe je jedním z nejtěžších úkolů, které čekají na profesionály v oblasti nedirektivního řešení konfliktů. V této panelové diskusi se účastníci budou zabývat otázkou, s jakými direktivními podněty se ve své praxi nejčastěji setkávají - kdy a jaká rozhodnutí jsou v pokušení činit jménem nebo v zájmu našich klientů a jak se s těmito pokušeními vyrovnávají. Necháváme vždy a za všech okolností všechna rozhodnutí na našich klientech, nebo jsou chvíle, kdy je správné udělat něco navíc?


Workshop: 

Transformativní koučování konfliktů

ANOTACE WORKSHOPU


Dan Simon

Dan Simon, MA, JD, je spolu s Tarou West spoluautorem knihy Self-Determination in Mediation: (Rowman and Littlefield, 2022). Spolu s Josephem P. Folgerem je také spoluautorem kapitoly "Transformative Mediation" v knize The Mediation Handbook: Research, Theory and Practice (Routledge, 2017); a napsal kapitolu "Transformative Mediation for Divorce: Rising Above the Law and the Settlement" v knize Tranformative Mediation: A Sourcebook ("Transformativní mediace: Zdroj," ISCT, 2010). Dan vyučuje a praktikuje transformativní mediaci v Minnesotě a jižní Kalifornii. Působil jako předseda sekce ADR Minnesotské státní advokátní komory a šest let byl členem etické komise pro ADR Nejvyššího soudu Minnesoty. Je členem Institutu pro studium transformace konfliktů (Institute for the Study of Conflict Transformation) a členem jeho správní rady. Vyučil stovky mediátorů a studentů práv transformativní přístup k mediaci a přednášel o sebeurčení v mediaci skupinám v USA, Evropě a Číně. Dan zprostředkovává všechny typy sporů, včetně pracovních, rodinných, osobních úrazů a obchodních sporů, přičemž používá výhradně transformativní přístup.


Přednáška:

Sebeurčení v transformativní praxi: Umění a kouzlo zrcadel a světel

Kniha z roku 2022, kterou Dan napsal společně s Tarou West, se zabývá konceptem sebeurčení v mediaci. Závazek k sebeurčení stran nevede vždy k jasným odpovědím na to, jak by se měl mediátor chovat. Dan prozkoumá, jak teorie sebeurčení a transformativní přístup k mediaci mohou informovat o tom, jak mediátoři vyřeší těžké otázky. V této prezentaci Dan představí příklady obzvláště náročných dilemat, kterým čelil on i další transformativní mediátoři; a navrhne možné odpovědi na tato dilemata.

Olivier Chambert-Loir

Olivier Chambert-Loir má téměř tři desetiletí zkušeností s facilitací, výcviky a mediací. Je členem ISCT, certifikovaným transformativním mediátorem a akreditovaným trenérem. Olivier zahájil svou kariéru v poradenské firmě v oblasti managementu a rychle se specializoval na podporu lidí při transformaci jejich organizací, považovaných za lidské systémy, při řešení otázek moci a spolupráce.

V polovině roku 2000 začal jako nezávislý odborník podporovat jednotlivce a týmy v jejich reflektivních postupech (např. koučování vedoucích pracovníků) a v jejich pokusech o dialog a spoluvytváření (řešení problémů, facilitace, podpora rozhodování, atd.). Na začátku roku 2010 se stal mediátorem. Svou koučovací a mediační praxi rozšířil na různorodější skupiny obyvatel, v organizacích (nevýkonní manažeři, všechny typy zaměstnanců) a poté i s jednotlivci.

Když cítil potřebu oprostit se od metod a nástrojů a praktikovat méně direktivním způsobem, setkal se nakonec v roce 2014 s transformativním přístupem a začal se věnovat jeho rozvoji ve Francii.

Dnes dělí svůj čas mezi pilotování programů na rozvoj emočních a vztahových dovedností v organizacích, poskytování asistence při vedení dialogu ("transformativní dialog", mediace, koučování v oblasti zvládání konfliktů) jak na pracovišti, tak s jednotlivci (zejména rodinami/sourozenci/páry) a školení v oblasti zvládání konfliktů a mediace.


Workshop:

Transformativní koučování konfliktů

ANOTACE WORKSHOPU

Sharon Press

Sharon Press je ředitelkou Institutu pro řešení sporů na Mitchell Hamline School of Law. Vyučuje mediaci a vyjednávání (v online i osobní formě) a kliniku mediace. Sharon v současné době působí jako spolupředsedkyně organizace Community Mediation Minnesota a je členkou představenstva Institute for the Study of Conflict Transformation a také v Community Mediation and Restorative Services (CMRS). Sharon působila jako předsedkyně Sekce ADR při Minnesotské státní advokátní komoře a byla členkou Minnesotské rady pro etiku ADR. Pravidelně se věnuje mediaci u smírčích soudů, soudů pro bydlení a obtěžování a pro Minnesotské oddělení pro lidská práva.

Sharon je držitelkou řady profesních ocenění, včetně ceny Mary Parker Follettové za vynikající výsledky a inovace v oblasti řešení sporů udělované Asociací pro řešení konfliktů a zvláštní ceny CPR Institute for Dispute Resolution za významný přínos oboru a budoucnosti řešení sporů.

V minulosti Sharon působila jako ředitelka Floridského centra pro řešení sporů, kde byla zodpovědná za programy ADR pro floridský státní soudní systém.


Přednáška:

Etické výzvy pro mediátory: Transformativní odpovědi

Jakmile se mediátoři zdokonalí v mediačních dovednostech, často si kladou otázky, jak reagovat na etické výzvy - konkrétně v případech, kdy existují dva protichůdné principy, které se mediátor snaží ctít. Transformativní mediátoři mají v tomto ohledu často méně výzev, protože mají jasno v tom, která hodnota mediace je nejdůležitější. V této krátké přednášce bude Sharon Press diskutovat o současném stavu etických standardů a o tom, jaký to může mít dopad na transformativní mediátory.

Peter Miller

Peter Miller je mediátorem od roku 1986. Během své kariéry vedl více než 3 000 mediací. Od poloviny devadesátých let minulého století se věnuje výhradně mediaci v rámci transformace. Mnoho let se věnoval mediaci v rodinné a pracovní oblasti. Intenzivně pracoval pro program REDRESS Poštovní služby Spojených států amerických a pro další vládní agentury s programy mediace na pracovišti. Peter má rozsáhlé zkušenosti s vedením komunitních mediačních případů. Často působí jako školitel mediace pro ty, kteří se učí transformativním dovednostem. V letech 2014-2017 vedl stáže v oblasti mediace na Právnické fakultě Hofstra University. V posledních letech poskytoval pokročilá školení mediátorům všech zaměření v oblasti New Yorku i ve Francii a Německu na témata jako Práce s intenzivním konfliktem a Práce s předpojatým rozhovorem v mediačním prostředí. Mezi jeho nejnovější publikace patří: Making Space for Contending Moral Talk in Criminal Matters: a Hiding in Plain Sight (Skrývání se na první pohled): Mediace u trestního soudu v Brooklynu ve státě New York: (spoluautor Robert A. Baruch Bush): Mediation, Client-Centered Practice, and the Value of Human Agency (Mediace, praxe zaměřená na klienta a hodnota lidského jednání).


Workshop:

Pokročilá reflexe: Zachycení chování v reflexích

Intervence reflexe je nedílnou součástí praxe transformativní mediace a transformativní praktici si uvědomují sílu reflexe, která podporuje bojující strany v tom, aby byly zorientovanější a rozhodnější při prosazování, sváření se a překonávání rozdílů. Přesto v některých momentech jejich interakcí dochází k nesouladu mezi slovy, která strany používají, a významem, který prezentují. V takových kritických okamžicích se převážná část významu vyjadřuje prostřednictvím chování, nikoliv slovy, a reflektování slov samo o sobě nevystihne podstatu projevu stran, a dokonce může jejich úsilí zkreslit. Tento workshop má mediátorům pomoci rozšířit výhody, které reflexe přináší, o zachycení chování stran a převedení tohoto chování do mluvených slov - mohl by se klidně jmenovat Naslouchání očima.

Carol Bloom

Carol Bloom působí v oblasti Sanfranciského zálivu v Kalifornii a je profesionální mediátorkou, facilitátorkou dialogu a trenérkou v oblasti mezilidské komunikace a řešení konfliktů, která pracuje v USA i na mezinárodní úrovni již více než 25 let. Již více než 20 let školí mediátory a další profesionály v Nizozemsku. V současné době je členkou představenstva ISCT, certifikovanou trenérkou a mediátorkou a v roce 2016 spoluzaložila Virtuální institut ISCT. Carol se specializuje na mediaci v těchto oblastech: pracovní prostředí, mezikulturní problémy, sexuální obtěžování, spory mezi klienty a spotřebiteli, obchodní partnerství, rodiny, plánování majetku a dědictví, péče o seniory, mládež, školy, komunitní skupiny a smíření obětí a pachatelů. Carol pracovala na vývoji specifických přístupů na podporu mezikulturních dialogů a dialogů o rozmanitosti, rovnosti a inkluzi, které vycházejí z transformativního přístupu. Několik let také působila jako online facilitátorka "Dnů dialogu" (se sídlem v Los Angeles, Kalifornie) a spolupracovala s dalšími skupinami zabývajícími se tématy rasismu, násilí se zbraněmi, veřejného zdraví a policejní práce v komunitách. Carol je také členkou organizace Mediators Beyond Borders, International. V roce 2021 začala Carol spoluorganizovat online workshopy a laboratoře a vyvíjet školicí osnovy pro zvyšování mezikulturních kompetencí a pokory pro interventy v konfliktech, a to prostřednictvím porozumění a práce s optikou FACE.


Přednáška: 

FACE a transformativní praxe / Vývoj "FACE optiky" pro transformativní praktiky

Jako transformativní mediátoři a facilitátoři dialogu si často všímáme obav, které strany vyjadřují verbálně i neverbálně a které se týkají identity, důstojnosti, statusu a reputace. Tyto obavy se objevují v konfliktních rozhovorech a jsou přímo spojeny se snahou strany nebo účastníka vyhnout se ztrátě tváře, pokusit se zachovat si tvář nebo chránit tvář druhého.

Rozvoj optiky FACE zvyšuje schopnost rozpoznat obavy ze ztráty tváře a obratně na ně reagovat, zejména v případech, kdy existuje výrazný rozdíl mezi zažitou kulturní/socioekonomickou zkušeností intervenujícího a zkušeností jedné nebo více stran. Optika FACE, uplatňovaná a praktikovaná s nedirektivním, transformativním přístupem, prohlubuje mezikulturní kompetence a kulturní pokoru mediátorů a facilitátorů dialogu pracujících v jakémkoli prostředí.

Obavy ze ztráty tváře jsou projevem toho, že strany dočasně uvízly ve stavech slabosti a sebestřednosti, jak je chápe transformativní přístup. Protože se u každého člověka prolínají identity, které jsou jak individuální, tak kulturní/společenské, je pro mediátory a facilitátory dialogu někdy obtížné slyšet a vycítit obavy FACE, které strana vyjadřuje, a obratně reagovat způsobem, který podpoří posun v oblasti zmocnění a uznání u obou/všech účastníků. Optika FACE rozvíjí tyto dovednosti mediátorů, facilitátorů a koučů praktikujících transformativní přístup.

Łukasz Kwiatkowski

Łukasz Kwiatkowski je certifikovaný transformativní mediátor, autorizovaný trenér a člen správní rady Institute for the Study of Conflict Transformation. Vede mediace, facilitace, koučování a různá školení či workshopy pro jednotlivce, organizace a mediátory. Má zkušenosti s budováním a rozvojem týmů, řízením změn a konfliktů v organizacích. Inicioval vznik Centra pro dialog a transformaci konfliktů, jehož cílem je podporovat lidi, rodiny, organizace a komunity v konstruktivní reakci na konfliktní situace a šířit transformační přístup v Polsku. Koordinuje projekt nedirektivní inkluzivní mediace pro děti ve sdružení Pelikán. V rámci TCC Lab spolupracuje s dalšími odborníky napojenými na ISCT na prohlubování porozumění a praxe transformativního koučování v oblasti konfliktů.


Přednáška:

Direktivní impulsy a rozhodnutí, která děláme namísto našich klientů (panelová diskuse)

Sledování sebe sama a udržení cíle transformativní praxe je jedním z nejtěžších úkolů, které čekají na profesionály v oblasti nedirektivního řešení konfliktů. V této panelové diskusi se účastníci budou zabývat otázkou, s jakými direktivními podněty se ve své praxi nejčastěji setkávají - kdy a jaká rozhodnutí jsou v pokušení činit jménem nebo v zájmu našich klientů a jak se s těmito pokušeními vyrovnávají. Necháváme vždy a za všech okolností všechna rozhodnutí na našich klientech, nebo jsou chvíle, kdy je správné udělat něco navíc?


Workshop:

Transformativní koučování konfliktů

ANOTACE WORKSHOPU

Vesna Matović

Vesna Matović je zkušená odbornice v oblasti mírového rozvoje a transformace konfliktů s více než dvacetiletou praxí jako konzultantka, facilitátorka, mediátorka, analytička a školitelka v oblasti konfliktů a míru. Vesna Matović má doktorát z psychologie a pracovala jako klinická psycholožka, psychoterapeutka a pedagožka v oblasti problematiky traumatu a stresu v konfliktních situacích. Vesna čerpá ze své rozsáhlé praxe psycholožky a přináší hluboké porozumění traumatu a stresu v konfliktním prostředí.

Vesna získala zkušenosti jako facilitátorka dialogu a mediátorka v kontextu bývalé Jugoslávie, když spolupracovala s Nansen Dialogue Network na iniciativě "Interetnický dialog pro usmíření". Poté pokračovala v práci v jiných kontextech, nejprve na Blízkém východě a poté v jihovýchodní Asii a Africe v rámci projektu "Responding to Conflict".

Spolupracovala také s organizací "International Alert", kde vedla programy školení a vzdělávání v oblasti budování míru zaměřené na ovlivňování politik a postupů dárců a mezinárodních agentur. Její podpory ve snaze o pozitivní změnu využily komunity v Libanonu, na Ukrajině, v Somálsku, Kyrgyzstánu, Keni a mnoha dalších zemích.

Jako akademička Vesna vyučuje budování míru, transformaci konfliktů, psychologii konfliktů a míru a kulturní psychologii na prestižních britských univerzitách.

Je součástí Institute for the Study of Conflict Transformation, kde přispívá k rozvoji teorie a praxe transformativního dialogu v etnopolitických kontextech. O své nedávné práci v Keni, kde působila jako poradkyně ISCT pro mezinárodní dialog, se podělí na nadcházejícím workshopu.


Workshop:

Zahájení dialogu: Tipy pro práci v komunitách, organizacích a při mezinárodních konfliktech

ANOTACE WORKSHOPU

Anja Bekink

Anja Bekink je zkušená transformativní mediátorka certifikovaná v ISCT, facilitátorka dialogu a trenérka, je součástí a členkou správní rady nizozemského think-tanku, Stichting Het Transformatieve Model (https://www.hettransformatievemodel.nl) a má tu čest být od roku 2020 prezidentkou ISCT. Kromě toho, že Anja působí jako mediátorka, pracuje jako interim manažerka, vedoucí projektů a koučka v oblasti zdravotnictví (především v nemocnicích). V těchto rolích využívá své znalosti a zkušenosti z transformativní mediace. Zajímá se a má zkušenosti s koučováním a mediací konfliktů ve skupinách zdravotníků. Je pevně přesvědčena, že kvalita týmové práce má významný vliv na kvalitu zdravotní péče.

Janet Mueller

Janet Mueller začala svou mediační kariéru v Daytonském mediačním centru (Ohio, USA) v roce 1995 jako stážistka. V centru slouží komunitě jako manažerka případů, mediátorka a školitelka. V současné době je manažerkou programu podpory stížností na policii a vedoucí školitelkou pro základy transformativní mediace a efektivní reakce na konflikty. Kromě toho je Janet na částečný úvazek administrativní koordinátorkou Institute for the Study of Conflict Transformation, a řídí každodenní provoz organizace. Je certifikovanou transformativní mediátorkou™ a spolupracovnicí Institutu pro studium transformace konfliktů. Janet získala magisterský titul v oboru analýzy a řešení konfliktů na katedře analýzy a řešení konfliktů na Nova Southeastern University na Floridě, USA, a bakalářský titul v oboru aplikovaného řízení konfliktů na Kent State University v Ohiu, USA.

Cherise Hairston

Cherise D. Hairston je členkou a certifikovanou transformativní mediátorkou™ Institutu pro studium transformace konfliktů. Cherise se věnuje komunitní mediaci již 27 let jako praktická mediátorka, školitelka, konzultantka pro rozvoj týmů a koučka pro řešení konfliktů. Cherise je od roku 1999 členkou týmu Daytonského mediačního centra, komunitního mediačního centra, které se nachází v Daytonu ve státě Ohio ve Spojených státech. Je "starší" členkou představenstva Národní asociace pro komunitní mediaci a adjunktkou na Škole míru a řešení konfliktů Jimmyho a Rosalyn Carterových na Univerzitě George Masona ve Fairfaxu ve Virginii. Cherise absolvovala doktorské studium (celé kromě disertační práce) v oboru analýzy a řešení konfliktů, je držitelkou magisterského titulu v oboru řešení konfliktů a profesionálních certifikátů kouče u International Coaching Federation, Co-Active Training Institute a Positive Intelligence, Inc. Jako místní "mírový hrdina" byla Cherisina práce v oblasti transformativního dialogu oceněna v roce 2021 organizací Miami Valley Unitarian Universalist. Její akademické texty byly publikovány v časopise Mediation Quarterly a v několika kapitolách knih, včetně knihy Beyond Equity and Inclusion in Conflict Resolution (2022) nakladatelství Rowman & Littlefield a knihy Re-Centering Culture and Knowledge in Conflict Resolution Practice (2008) nakladatelství Syracuse University Press.

Workshop:

Transformativní dialog - úvod do spoluvytvářených rozhovorů 

ANOTACE WORKSHOPU

Workshop:

Transformativní koučování konfliktů

ANOTACE WORKSHOPU

Christian Hartwig

Christian Hartwig je zkušený mediátor a školitel, který pracuje na plný úvazek jako nezávislý mediátor. Je držitelem licence německé Spolkové asociace pro mediaci (BM), největší evropské mediační organizace, a licence transformativního mediátora (Transformative Mediator™) americké organizace "Institute for the Study of Conflict Transformation" (ISCT). Christian vede semináře o mediaci a řešení sporů na Humboldtově univerzitě v Berlíně, Univerzitě Otto von Guerickeho v Magdeburku a Středoevropské univerzitě v Budapešti. Christianova firma poskytuje rozmanité služby v oblasti řešení sporů a komplexní školicí programy. Je také autorem publikací o transformativní mediaci v německy mluvících časopisech. Za účelem rozvoje mediace v Německu Christian přijal funkci předsedy správní rady BM.


Přednáška:

Direktivní impulsy a rozhodnutí, která děláme namísto našich klientů (panelová diskuse)

Sledování sebe sama a udržení cíle transformativní praxe je jedním z nejtěžších úkolů, které čekají na profesionály v oblasti nedirektivního řešení konfliktů. V této panelové diskusi se účastníci budou zabývat otázkou, s jakými direktivními podněty se ve své praxi nejčastěji setkávají - kdy a jaká rozhodnutí jsou v pokušení činit jménem nebo v zájmu našich klientů a jak se s těmito pokušeními vyrovnávají. Necháváme vždy a za všech okolností všechna rozhodnutí na našich klientech, nebo jsou chvíle, kdy je správné udělat něco navíc?


Workshop:

Transformativní koučování konfliktů

ANOTACE WORKSHOPU

Marko Iršič

Marko Iršič je kouč, mediátor a trenér mediátorů.

Je také autorem knih Communication Wellness - New Standards for Quality Communication in Organizations (2017), Conflict Competence - Understanding, Assessing and Improving the Ability to Deal with Conflicts (2018), The Book on Communication Wellness - 21 Ways to Transform Your Conversations in Business and Personal Life (2022), Anger Management (2022), Stress Management (2022), The Art of Conflict Management (2023) a mnoha článků a brožur o mediaci, zvládání konfliktů a mezilidských vztazích.

V roce 2003 založil Institut RAKMO, který se stal přední organizací v oblasti transformativní mediace ve Slovinsku a jednou z prvních v Evropě. Je také členem představenstva MEDIOS - Asociace mediačních organizací Slovinska a členem poradního výboru Světového fóra mediačních center.

Ve své profesní i dobrovolné činnosti se věnuje zvyšování povědomí o důležitosti konstruktivního řešení konfliktů a obecně zvyšování kvality komunikace v mezilidských vztazích a výuce dovedností a sdílení znalostí, které k tomu přispívají.


Přednáška:

Direktivní impulsy a rozhodnutí, která děláme namísto našich klientů (panelová diskuse)

Sledování sebe sama a udržení cíle transformativní praxe je jedním z nejtěžších úkolů, které čekají na profesionály v oblasti nedirektivního řešení konfliktů. V této panelové diskusi se účastníci budou zabývat otázkou, s jakými direktivními podněty se ve své praxi nejčastěji setkávají - kdy a jaká rozhodnutí jsou v pokušení činit jménem nebo v zájmu našich klientů a jak se s těmito pokušeními vyrovnávají. Necháváme vždy a za všech okolností všechna rozhodnutí na našich klientech, nebo jsou chvíle, kdy je správné udělat něco navíc?

Martina Cirbusová

Martina Cirbusová, Ph.D., vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Během doktorského studia se specializovala na oblast rodinného práva a ochrany práv dětí.

Mediaci se začala profesně věnovat v roce 2015, kdy absolvovala základní výcvik v transformativní mediaci. Následně v roce 2017 absolvovala výcvik sebeřízení v konfliktu a v roce 2018 pokročilý výcvik v mediaci. V létě 2019 absolvovala v Nizozemsku také výcvik ve facilitaci transformativního dialogu, který si prohloubila také v roce 2022.

Od dubna 2019 je Martina certifikovanou mediátorkou u ISCT (Institute for the Study of Conflict Transformation). V současné době již pátým rokem vede Mediační a edukační centrum v Brně, kde vede tým 20 mediátorů a zároveň působí jako rodinná mediátorka se zkušenostmi z několika set případů.

Martina působí jako školitelka, facilitátorka, moderátorka a metodička v mnoha oblastech, kde je klíčová spolupráce více aktérů na konkrétním tématu nebo projektu.

Martina přednáší v České republice i v zahraničí v oblasti participačních práv dětí, mediace a mezioborové spolupráce. Od června 2019 doprovází jako lektorka a společně s Danem Simonem vede v USA základní výcvik v transformativní mediaci. Od roku 2023 je Martina členkou správní rady a Fellow v ISCT.

Robin Brzobohatý

Robin Brzobohatý získal doktorát z teorie práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Vystudoval magisterský obor sociologie a andragogika a bakalářský obor sociální práce.

Dříve působil jako vedoucí mediačního programu na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně, kde byl zodpovědný za vedení přeshraniční rodinné mediace v případech únosů dětí.

S více než 4 000 mediovanými případy patří k nejzkušenějším mediátorům v zemi. Je také certifikovaným mediátorem u ISCT v USA a od roku 2023 působí jako ISCT Fellow. Působí také jako odborný asistent na Slezské univerzitě v Opavě.

V minulosti Robin spoluzakládal olomoucké Mediační centrum a nyní působí jako zástupce a mediátor v Mediačním a edukačním centru v Brně.

Robin působí jako zkušební komisař Ministerstva spravedlnosti ČR pro zkoušku mediátora podle zákona 202/2012 Sb. o mediaci. Je kontaktní osobou ČR pro komunikaci s mediátorem Evropského parlamentu pro mezinárodní únosy dětí rodiči.

Jako lektor často působí v tuzemsku (např. pro Justiční akademii ČR) i v zahraničí, kde v minulosti vedl mediační školení pro Dánskou advokátní komoru v Kodani nebo Ruskou ligu mediátorů v Petrohradě. V roce 2018 v rámci stáže na Temple University ve Filadelfii (USA) vedl společně s profesorem Josephem P. Folgerem kurz na téma Intervence třetí strany v konfliktu.

Robin vyučuje mediaci na Právnických fakultách Univerzity Karlovy v Praze a Masarykovy univerzity v Brně.

Alžběta Kubišová

Alžběta Kubišová je certifikovaná transformativní mediátorka a certifikovaná koučka. Má právní vzdělání, a také vzdělání v sociální práci a v sociologii. 

Alžběta pracuje pro Mediační a edukační centrum v Brně jako mediátorka a koučka. Je zkušenou mediátorkou v rodinných sporech, včetně mediací s dětmi a přeshraničních rodinných mediací. 

Jako právnička má Alžběta 5 let zkušeností s prací pro Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně. 

V roce 2023 se v Mediačním a edikačním centru v Brně podílela na vývoji transformativního koučinkového programu pro osoby v rodinných konfliktech. 

Alžběta je členkou amerického Institutu pro studium transformace konfliktu (ISCT), kde se věnuje rozvoji transformativního koučinku v konfliktech. Nabízí také koučink, mediaci a transformativní workshopy pro prevenci a řešení konfliktů na pracovišti.


Workshop:

Transformativní koučování konfliktů

ANOTACE WORKSHOPU