ANOTACE WORKSHOPŮ

20.09.2023

Vážení účastníci konference. Otevíráme registraci do workshopových sekcí.

Mediační sekce

V této sekci se budou konat dva samostatné workshopy.

Workshop 1: 

TRANSFORMATIVNÍ MEDIACE V TRESTNÍCH VĚCECH 

Duration: 1 hodina (14:00 – 15:00)

Facilitátor/Lektor: Kees van Eijk 🇳🇱

Anotace:

V Nizozemsku je mediace v trestních věcech poměrně mladým způsobem uplatňování restorativní justice v rámci trestního řízení. V trestních věcech se ve společnosti objevuje volání po tom, aby byla věnována větší pozornost žalujícímu (oběti). Mediace vychází vstříc této společenské poptávce a nabízí žalujícímu a obžalovanému příležitost setkat se a promluvit si, aby mohli prodiskutovat, jak se jich křivda dotkla, a rozhodnout, co by se mělo udělat pro nápravu újmy. V Nizozemsku mohou tyto mediace probíhat ještě před vynesením konečného rozsudku. Mediaci v trestních věcech vede vždy tým dvou specializovaných a autorizovaných mediátorů.

Kees van Eijk je certifikovaný transformativní mediátor a mediaci v trestních věcech se věnuje již devět let. V této krátké přednášce se Kees podělí o své poznatky o výhodách a výzvách transformativního přístupu v prostředí trestního soudnictví.

Některá z témat, která budou diskutována:

- Je transformativní přístup nějakým způsobem omezován formalizovaným právním prostředím mediace v trestních věcech?

- Jaký vliv má skutečnost, že účastníci jsou identifikováni jako pachatel a oběť (nebo příbuzní zemřelé oběti), na myšlení (transformativního) mediátora?

- Vyžaduje mediace v trestních věcech jiné předpoklady (a tím i jiné cíle a postupy)?

- Jak se spolupracuje se spolumediátorem, který má ohledně mediace odlišné předpoklady?


Workshop 2: 

POKROČILÁ REFLEXE - ZACHYCENÍ CHOVÁNÍ V REFLEXÍCH

Doba trvání: 2 hodiny + coffee break (15:00 - 17:20)

Facilitátor/Lektor: Peter Miller 🇺🇸

Anotace:


Reflexe je mocným prostředkem podpory stran, které se snaží získat nadhled a rovnováhu, i když se potýkají se sebou navzájem a s náročnými okolnostmi. Během reflexe strany doprovázíme při jejich setkávání se sebou navzájem i se sebou samými. Rozšíření rozsahu toho, co reflektujeme, nám umožňuje rozšířit tuto podporu a přenést ji do okamžiků, kdy slova stran spíše zakrývají, než aby odhalovala to, co vyjadřují, a zkušenosti, které je k tomuto vyjadřování vedou. K takovým okamžikům často dochází, protože je v sázce něco zásadně důležitého. Pokud naše reflexe obohatíme o pojmenování projevů a prožívání stran, můžeme s klienty lépe zůstat  tady a teď a nabídnout jim  v těchto zásadních okamžicích podporu.

Tento workshop se zabývá praxí, jak při systematickém reflektování jít nad rámec slov mluvčího, aby ti z vás, kteří se rozhodnou zachytit chování stran ve své reflexi, mohli být vědoměji cílevědomí. Dále se budeme věnovat některým principům, kterými se řídí činnost, při níž se reflexe dostává za hranice mluveného projevu. Důležitou součástí workshopu bude procvičování si začleňování projevů chování stran do reflexí. 

Tento workshop má kvalitu popularizace. Tvrdí, že začlenění chování stran do našich reflexí obohacuje jejich potenciální přínos pro strany. Kromě toho zastává názor, že v diskurzu stran existují momenty, jako například když strany použijí sarkasmus, aby vyjádřily svůj silný argument, kdy je třeba při reflexi odhlédnout od jejich slov, protože to, co vyjadřují, a slova, která používají, jsou v rozporu.Sekce koučování

V této sekci se uskuteční jeden tříhodinový spolutvůrčí workshop.


Workshop 3: 

TCC LAB - TRANSFORMATIVNÍ KOUČOVÁNÍ KONFLIKTŮ

Doba trvání: 3 hodiny + coffee break (14:00 - 17:20)

Facilitátoři/Lektoři: Basia Solarz 🇨🇦, Christian Hartwig 🇩🇪, Jakub Rubeš 🇨🇿, Lukasz Kwiatkowski 🇵🇱, Kristine Paranica 🇺🇸, Cherise D. Hairston 🇺🇸, Hélène Rouleau 🇨🇦, Alžběta Kubišová 🇨🇿

Anotace:

Srdečně vás zveme na skromnou, ale poutavou cestu pod vedením odborníků na řešení konfliktů z Kanady, České republiky, USA, Polska a Německa. Společně jsme v rámci Institutu pro studium transformace konfliktů (ISCT) založili průkopnickou laboratoř, abychom prozkoumali zásadní koncept transformativního koučování konfliktů (TCC), který má kořeny v transformativní teorii konfliktů.

Na tomto semináři vám nabízíme cennou příležitost získat poznatky a rozvinout praktické dovednosti v oblasti navigace a překonávání konfliktních situací, zejména v rámci práce jeden na jednoho. Naše upřímná víra v transformační sílu konfliktu pohání naše poslání inspirovat kolegy z praxe a jednotlivce, kteří se o toto téma skutečně zajímají. Naší snahou je vybavit vás potřebnými nástroji k tomu, abyste se mohli zapojit do koučování konfliktů a pomáhat druhým přijímat lepší rozhodnutí i v případech, kdy se přímý dialog s protistranou zdá být nedosažitelný.

Prostřednictvím poutavých a interaktivních cvičení budete mít možnost osobně aplikovat principy transformativního konfliktního koučování a přispět svou neocenitelnou zpětnou vazbou k neustálému zdokonalování našich metod.

Náš mezinárodní tým spojuje různé perspektivy a odborné znalosti, čímž vytváří inkluzivní a podpůrné prostředí pro společné učení. Společně se ponoříme do spletitých složitostí konfliktů a budeme se pohybovat mezi výzvami, které přináší vyvažování zájmu o sebe sama a zájmu o druhé - což je základní aspekt morálního rozvoje. Tento seminář představuje jedinečnou příležitost k hluboké sebereflexi, při níž si pokorně uvědomíme svá omezení, jako jsou momenty slabosti nebo sebestřednosti, které nás mohou uzamknout do omezených způsobů myšlení a chápání.

Odhalte novou cestu k osobnímu růstu, porozumění a morálnímu zakotvení, když se spojíte s podobně smýšlejícími účastníky, kteří sdílejí vaše neochvějné odhodlání transformovat konflikty a podporovat pozitivní změny.Sekce transformativního dialogu

V této sekci proběhnou dva vzájemně navazující workshopy.


Workshop 4: 

TRANSFORMATIVNÍ DIALOG - ÚVOD DO SPOLUVYTVÁŘENÝCH ROZHOVORŮ

Doba trvání: Doba trvání: 1 hodina (14:00 - 15:00)

Facilitátor/Lektor: Cherise Hairston 🇺🇸

Anotace:

V rámci workshopu se účastníci seznámí s jedinečnými charakteristikami a významem transformativního dialogu a zdůrazní jeho úlohu při posilování vzájemného porozumění a společné tvorby při facilitování skupinových setkání. Na workshopu bude dále rozveden koncept "spoluvytváření" v kontextu dialogů, přičemž bude zdůrazněno, jak zmocnění a uznání posilují účinnost rozhovorů. Účastníci se seznámí s různými metodami určenými k usnadnění spoluvytváření dialogů, budou se zabývat možnými překážkami a naučí se strategie, jak se s těmito problémy vypořádat. Interaktivní část věnovaná otázkám a odpovědím umožní objasnění a hlubší prozkoumání probíraných témat.


Workshop 5: 

ZAHÁJENÍ DIALOGU: TIPY PRO PRÁCI V KOMUNITÁCH, ORGANIZACÍCH A PŘI MEZINÁRODNÍCH KONFLIKTECH

Doba trvání: 2 hodiny + coffee break (15:00 - 17:20)

Facilitátoři/Lektoři: Mia Bowers 🇺🇸, Olivier Chambert-Loir 🇫🇷, Vesna Matovič 🇷🇸

Anotace:

Během dvouhodinového workshopu budou účastníci seznámeni s významem iniciace dialogů v různých kontextech práce s velkými skupinami. Všichni tři facilitátoři, kteří workshop povedou, přinášejí bohaté zkušenosti, neboť se intenzivně zabývají komunitními, vnitroorganizačními a mezinárodními konflikty. Jejich společné odborné znalosti zajišťují hluboké a praktické porozumění komunitní dynamice a strategiím pro zapojení různých zúčastněných stran. Workshop se bude zabývat výzvami v rámci organizačních dialogů, včetně dynamiky moci a různorodých agend, a pronikne do složitostí dialogů v kontextu mezinárodních konfliktů. V průběhu workshopu bude následovat část, ve které se účastníci podělí o své postřehy a zkušenosti, a poté bude následovat sezení s otázkami a odpověďmi, kde budou nabídnuty další zdroje. Cílem tohoto komplexního přístupu, obohaceného o rozsáhlé zkušenosti facilitátorů, je vybavit účastníky jak teoretickými poznatky, tak praktickými nástroji pro podporu transformativních dialogů v různých kontextech.